Smilefellan

En blogg om personlig utveckling

Energiförbrukningen i Västfastigheters verksamheter

Publicerad 2016-12-22 20:25:00 i Miljö,

Sammanfattning utav innebörden av begreppet hållbar utveckling

Det finns framför allt tre faktorer som måste fungera för att behålla en hållbar utveckling: Ekonomiska aspekten, Miljöaspekten och Sociala aspekten. Hållbar utveckling innebär ekonomisk tillväxt som tar hänsyn till miljö och samhälle. Teoretiskt är det enkelt sammanfattat. I praktiken är det svårare att få balans mellan de olika aspekterna men de spelar alla stor roll till varandra. De tre olika faktorerna är beroende av varandra men står samtidigt ibland i konflikt med varandra. Till exempel så fungerar inte vår ekonomi och vårt samhällsbygge (se samhällsutveckling, levnadssätt) om vi inte har ett fungerande ekosystem. Samtidigt påverkar dagens ekonomiska tillväxt i vissa anseenden morgondagens miljöhälsa. Fyller vi dagens behov på bekostnad av morgondagens behov?


”En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” http://innovationonline.se/hallbarhet/hallbar-utveckling/

 

För att fylla dagens behov så behövs resurser. Resurser kan delas in i tre: Flödesresurser som är nybildande i hög grad (till exempel solljus), Fondresurser som är nybildande i lägre grad, dvs nybildande så länge de inte överanvänds (till exempel fisk, skog. Kan liknas med pengar på fond. Tar man bara ut vinningen så tar inte pengarna slut utan bildas nya hela tiden, tar man ut för mycket så hinner inte fonden förnyas eller växa) och Lagerresurser som är begränsade resurser (till exempel olja, kol och mineraler).

 

Den krock som uppstår mellan vårt ekosystem och industriella system beskrivs bra i bloggen https://notonhold.wordpress.com/2009/01/22/the-first-principle-of-eco-design-is-that-waste-equals-food/ där man förklarar ekosystemet som cirkulärt där just avfallet från en organism blir till näring (och användbart) för en annan organism. Detta förklaras ”the waste of one organism provides nourishment for another – waste equals food” i ‘Hidden Connections, a Science for Sustainable Living’ by Fritjof Capra, Harper Collins Publishers 2002. Det industriella systemet är i sin ur linjärt, menat att mer avfall bildas än vad nya produkter kan återskapas. Om man kan minska kontrasten mellan dessa två - genom dagens industriella system hitta sätt att sammanbinda dessa med ekosystemet på ett hållbart sätt, vilket endast är möjligt i ett samhälle som är ekonomiskt hållbart utvecklande (som i sin tur är beroende av ett hållbart utvecklande ekosystem) - kan man möjligen nå en framtid som inte är bekostad på dagens behov.

 

Sammanfattning av västfastigheters hållbarhetsarbete och identifikation av de område som kan eller bör utvecklas i Västfastigheters hållbarhetsarbete

Västfastigheter jobbar med miljö- och hållbarhetsarbete genom att de under år 2014 tog fram en plan för att minska sin egen fossila bränsenergianvändning och byta ut denna mot bioolja. Denna utfasning sker inom värmeproduktionsanläggningarna och målsattes att vara helt utfasad senast år 2016.

 

Västfastigheter har enligt de själva under 2014 lagt extra kraft på just analyseringar av olika scenarier för elanvändning för att nå energihalvering. De använder sig av en internkontrollplan innehållande konsekvensutredning, stategi och handlingsplan som påbörjades 2014 och färdigställdes 2015 enligt VGR:s miljöprogram där de prioriterade åtgärderna är följande (som är direkt citerat från västfastigheters årsredovisning från 2014):

 

  • Slutgiltigt fastställa strategi och handlingsplan för att i samverkan med verksamheterna minska användning av verksamhetsel.

  • Implementera ett energiuppföljningssystem och ta fram en handlingsplan för byggnadsvis mätning av energianvändningen i Västfastigheters fastighetsbestånd.

  • Tillsammans med energileverantörer aktivt arbeta för att fossil energi i fjärrvärmen ska minska

Totala energiförbrukningen inom Västfastigheter från år 2010 till år 2015. http://vastfast.vgregion.se/upload/V%c3%a4stfastigheter/Ekonomi/Beslutad%20%c3%85rsredovisning%202015%2020160203.pdf

 

Västfastigheters årsredovisning 2014

 

 År 2014 var det utsatta måltalet för energinivån 190 KWh/ m2 och slutresultatet hamnade på 184 KWh/ m2 vilket gav 6 KWh under utsatt mål. Detta var ett bra resultat då de hade baserat sin data (uträkning för hur mycket elanvändning som skulle krävas under året) efter vad som bäst stämmer in på andra byggnader än vårdbyggnader (som ofta kräver mer energianvändning). Man förklarade resultatet med att året var milt och inte krävde särskilt stora klimatjusteringar av beräkningarna.

 

Västfastigheters årsredovisning 2015

Årsredovsning från 2015, energiförbrukningen hos Västfastigheter.http://vastfast.vgregion.se/sv/Vastfastigheter/Om-oss/Ekonomi/Arsredovisningar1/


År 2015 var det utsatta måltalet för energinivån samma som föregående år, dvs 190 KWh/ m2 och slutresultatet visade sig i årsredovisningen ha sänkts ytterligare i jämförelse med föregående år, till 180 KWh/ m2. Den nya internkontrollplanen som påbörjades 2014 och fastställdes 2015 (nämnd ovan) tros vara orsaken till denna fortsatta minskningsutveckling av energianvändningen. År 2015 beskrevs även det som ett milt år där en normal klimatjustering av beräkningarna gjordes.

Källa: http://vastfast.vgregion.se/upload/V%c3%a4stfastigheter/Ekonomi/Beslutad%20%c3%85rsredovisning %202015%2020160203.pdf

 

Beskrivning av hur företaget arbetar individuellt och tillsammans med offentliga och privata aktörer på lokal nivå i Skövde med en hållbar samhällsutveckling inom energiförbrukning

Västfastigheter tittar aktivt tillsammans med sina samarbetspartner, bland annat Göteborg Energi, vilken koldioxidbelastning som är deras utgångspunkt idag och vilka möjligheter som finns att minska denna samt minska den fossila andelen i leveransen inom fjärrvärmeleveranserna hos aktörerna.

 

Västfastigheter jobbar även, med stöd från Energimyndigheten, med ett projekt kallat ”tillsammans skapar vi hållbara miljöer” där de utifrån studien ”Östra sjukhuset – framtidens hållbara sjukhusområde” arbetar med olika hållbarhetsfrågor för att nå en lägre energianvändning. Ett konkret exempel som de lyfter fram är elkrävande utrustning i sjukvårdens fastigheter. Patientmonitorer har stor påverkan på energimängden som används på grund av det stora antalet monitorer. En åtgärd som togs var att köpa in mindre energikrävande utrustning men resultatet vittnade om att den gamla utrustningen fortsatte användas vilket ledde till att energianvändning inte förändrades på en betydande nivå. Man har även framtagit och fastställt en strategi för att kontinuerligt följa upp energianvändningen genom mätare och system.

Källa: http://vastfast.vgregion.se/upload/V%c3%a4stfastigheter/Ekonomi/Beslutad%20%c3%85rsredovisning %202015%2020160203.pdf

 

Beskrivning av arbetet med hållbarhetsutveckling inom specifik verksamhet hos Västfastigheter

Skaraborgs sjukhus använder solcellspaneler i sitt arbete att minska energianvändningen inom sin verksamhet. Solcellerna monterades som ett initiativ inom regionens mål att halvera energianvändningen till år 2030, i jämförelse med år 1995. Solcellspanelerna med montering och installation kostade sammanlagt fyra miljoner kronor varav 1,2 miljoner kronor var statligt bidrag och resterande 2,9 miljoner kronor skrivs av under tio år. Skaraborgs sjukhus beräknar att det av de 1 320 nuvarande paneler på den 2 150 kvadratmeter stora ytan går ca 300 kilowatt. Detta ska innebära ett effektuttag på ca 300 000 kilowattimmar varje år, enligt energistrategen vid Västfastigheter Hans Kardell. Sommaren 2016 utökades solcellspanelerna till att täcka ca 5 500 kvadratmeter motsvarande energiförbrukningen för ca 65- 70 villor.

 

Skaraborgs sjukhus satsar i framtiden på att kunna erbjuda laddningsstationer till elbilar och har en önskan om att inom verksamheten utnyttja just eldrivna leasingbilar. Än så länge är detta endast en framtidsvision inom Sjukhusets ansvariga personal som är i behov av ett bra debiteringssystem godkänt av skattemyndigheten samt en effektivare elproduktion och tillgång så att konsekvensen inte innebär en ökad energianvändning istället för önskemålet om en miljömässigt hållbarare utveckling.

Källa:

http://sla.se/skovde/2015/03/31/solceller-fyller-sjukhuset-med1?refresh=true

 

Att Västfastigheters verksamheter utökas med nya projekt och får fler fastigheter med underhållsbehov kan komma att kräver större energianvändning. Den ekonomiska tillväxten och framgången hos Västfastigheter ökar deras energibehov. Västfastigheter uttrycker själva att detta innebär stora krav på organisationen och bedömer är att det under lång tid framöver kommer att finnas mer behov än resurser. Vårdbyggnader är de som kräver mest energianvändning men även där sätter man varje år som målsättning ett värde som vanligtvis passar andra byggnader är vårdbyggnader och därför anser sig Västfastigheter ligga i underkant i sin energianvändning även i vårdbyggnaderna.

Bioolja är dyrare att producera än fossila bränslen men att föredra ur miljösynpunkt. Att västfastigheter sätter upp en plan för att gå över till biobränsle tyder på att de har ekonomiska möjligheter att lägga en extra kostnad till att byta bränsle till ett mer miljöanpassat val.

 

 Solcellspaneler på taket av Skövde sjukhus.

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Felicia

Hej och välkommen till min blogg! Jag som äger bloggen heter Felicia, är 22 år och skriver framför allt om personlig utveckling och psykisk (o)hälsa. Jag har ingen utbildning inom detta utan skriver utifrån egna lärdomar och erfarenheter. Nya inlägg kommer i vanliga fall ut varje torsdag. God läsning! x

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela